Förtroendevalda i Södertälje kommun

Nämnder (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Arvodesnämnden
Enhörna kommundelsnämnd
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd
Järna kommundelsnämnd
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet
Kommunrevisionen
Miljönämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden